Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dem Cleaning B.V. : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dem Cleaning B.V.  en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 Wettelijk verplichte leeftijd betreffende gebruik webshop

De consument is zich ervan bewust dat hij/zij de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben. Door plaatsing van een bestelling op onze webshop geeft consument aan dat hij/zij voldoet aan deze wettelijk gestelde minimale leeftijd.

 Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dem Cleaning B.V.  en een consument waarop Dem Cleaning B.V.  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dem Cleaning B.V. , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

1. Alle prijzen op de website van de Dem Cleaning B.V.  staan inclusief het huidig geldende BTW tarief.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Dem Cleaning B.V.  onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Dem Cleaning B.V.  heeft het recht om de consument, voor levering en acceptatie, te informeren over prijsfouten.

3. De producten van Dem Cleaning B.V.  worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4. Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Dem Cleaning B.V.  alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Dem Cleaning B.V.  om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Dem Cleaning B.V.  is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Dem Cleaning B.V.  kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dem Cleaning B.V.  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dem Cleaning B.V.  anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dem Cleaning B.V.  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Dem Cleaning B.V.  op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Dem Cleaning B.V. . Bij Acceptatie ontvangt de consument een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.

2. Dem Cleaning B.V.  is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wei bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dem Cleaning B.V.  dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6 Herroeping van de overeenkomst

1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.

2. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 14 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden op Dem Cleaning B.V. . Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Dem Cleaning B.V.  behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Onze verse producten kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze snel bederven en/of verouderen.

Als de zegel of capsule van een product is beschadigd, zal Dem Cleaning B.V.  niet overgaan tot terugbetaling.

 Artikel 7 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Dem Cleaning B.V. .

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering

bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Dem Cleaning B.V.  hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Opgegeven levertijden van Dem Cleaning B.V.  zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Dem Cleaning B.V.  u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht  Bij overschrijding van een termijn dient de consument Dem Cleaning B.V.  schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.

5. lndien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Dem Cleaning B.V.  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. lndien Dem Cleaning B.V.  gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Dem Cleaning B.V.  ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8 Garantie

1. Dem Cleaning B.V.  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Dem Cleaning B.V. .

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. lndien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dem Cleaning B.V.  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Dem Cleaning B.V.  vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds vervangen zaak aan Dem Cleaning B.V.  te retourneren en de eigendom daarover aan Dem Cleaning B.V.  te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dem Cleaning B.V. , consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wei trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Dem Cleaning B.V.  in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 9 Monsters en modellen

1. Indien door Dem Cleaning B.V.  een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken  gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Dem Cleaning B.V.  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (at)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Dem Cleaning B.V.  te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wei onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Dem Cleaning B.V.  met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dem Cleaning B.V.  gerechtigd aile kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument

verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retoumeren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dem Cleaning B.V.  en op de wijze zoals door Dem Cleaning B.V.  aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang

1. Het risico van verlies ofbeschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim methet nakomen van een ofmeer van zijn verplichtingen, dan komen aile redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

2. Dem Cleaning B.V.  is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

3. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

4. Indien Dem Cleaning B.V.  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien door Dem Cleaning B.V.  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dem Cleaning B.V.  jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Dem Cleaning B.V.  beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wei terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Dem Cleaning B.V.  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en I of grove schuld en I of verwijtbaar handelen, dan wei onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dem Cleaning B.V.  ofzijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, aile van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slijterij Boorsrna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dem Cleaning B.V.  niet in staat is de verplichtingen nate komen. Werkstakingen in het bedrijfvan Dem Cleaning B.V.  worden daaronder begrepen.

3. Dem Cleaning B.V.  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt  nadat Dem Cleaning B.V.  zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode Ianger duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Dem Cleaning B.V.  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dem Cleaning B.V.  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst

 Artikel 16 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Dem Cleaning B.V.  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft Dem Cleaning B.V.  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Dem Cleaning B.V.  en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.